Política de Privacitat

La protecció de la seua privacitat és un dels nostres objectius fonamentals.

SUOFI ABASTIMENT D’OFICINA, S.L. (d’ara en avant, SUOFI) amb domicili en c/ Marqués de Campo, 31 Algemesí (València), té el compromís permanent de protegir la privacitat dels seus clients.

Este document descriu la nostra política de privacitat, explicant com es manegen les seues dades personals quan usa vosté els nostres servicis, i servix també perquè vosté puga atorgar un consentiment exprés, voluntari, informat i conscient per al tractament de les seues dades personals, tant en la gestió diària, com en la web en què incorporar tals dades siga necessari. Li recordem que en les diverses seccions de la web de SUOFI on recopilem les seues dades personals, es publica informació especifica de conformitat amb l’art. 13 del Reglament UE 2016/679 (d’ara en avant Reglament) per a la seua necessària lectura per vosté abans de l’entrega de les dades sol·licitades. La informació i les dades proporcionades per vosté o d’una altra manera adquirits durant el seu registre o alta en els distints servicis de SUOFI.
Seran tractats d’acord amb les normes del Reglament i amb les obligacions de confidencialitat que són les bases de SUOFI. D’acord amb el Reglament, el tractament de dades personals dut a terme per SUOFI es basen en els principis de legalitat, correcció , transparència, minimització de dades, precisió, integritat i confidencialitat.

CONTINGUTS

 1. Responsable de les Dades
 2. Dades personals objecte de tractament
  a. Dades per a la facturació dels productes i servicis
  b. Dades de la web
  c. Dades de correu electrònic
 3. Objecte del tractament
 4. Base legal i caràcter obligatori o voluntari del tractament
 5. Receptors de dades personals
 6. Conservació de dades personals
 7. Drets del titular de les dades personals
 8. Esmenes

 1. Responsable de les Dades
  Identitat: SUOFI ABASTIMENT d’OFICINA, S.L. – NIF: B97680276 – C/ Marqués de Campo, 31 – 46680 Algemesí (València) Telèfon: 962481103 Correu electrònic: encarrecs@suofi.es
 2. Dades personals objecte de tractament

a. Dades per a la facturació dels productes i servicis
Suofi l’informa que ha elaborat un fitxer automatitzat on seran incloses les dades de caràcter personal facilitades per vosté, com: D’identificació: persona física: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic. Societat: nom fiscal, CIF,adreça postal, telèfons, correu electrònic, així com les dades bancàries: per a la domiciliació dels pagaments. En el marc de la seua relació amb nosaltres, baix el titol «Gestió de clients». Estes dades personals són tractades per Suofi, en qualitat de responsable del fitxer i del tractament, a fi de dur a terme la gestió integral de la nostra relació comercial, mantindre el contacte i enviar-li informació, publicitat postal o per correu electrònic, sobre altres productes o servicis que puguen ser del seu interés comercialitzats per Suofi o per terceres empreses amb que és tenen firmats acords de col·laboració.
Així mateix ens autoritza i consent que les seues dades es comuniquen a aquelles empreses i/o professionals que intervenen en la gestió administrativa, comercial i financera de la nostra relació comercial com: Administració tributària, Gestoria, Agències de transport.

b. Dades de la web
En particular, les dades personals objecte de tractament per part de Suofi en el seu lloc Web són els següents:

a. Dades de Navegació
Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzats per a operar el lloc Web de Suofi adquirixen, durant el seu funcionament normal, algunes dades, dades personals la transmissió de les quals es considera implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Esta informació que no es recopila per a ser associada amb persones identificades o identificables, però que per la seua mateixa naturalesa podria, a través del processament i l’associació amb les dades en poder de tercers, permetre que els usuaris siguen identificats. Esta categoria de dades inclou direccions IP o noms de domini dels dispositius utilitzats pels usuaris que es connecten a la web. Les direccions en l’Identificador Uniforme de Recursos (URI), el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat per a enviar la sol·licitud al servidor, la grandària de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta donada pel servidor (èxit, error, etc.) i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn del dispositiu de l’usuari. Estes dades s’utilitzen amb l’únic propòsit d’obtindre informació estadística anònima sobre l’ús del Lloc Web i per a verificar el seu funcionament correcte, per a identificar anomalies i / o abusos, i s’eliminen immediatament després del tractament. Les mateixes dades podrien utilitzar-se per a determinar la responsabilitat en cas d’hipotètics delictes informàtics contra el lloc Web o contra tercers, a excepció d’esta possibilitat, les dades en els contactes Web no es guarden per més de catorze dies.

b. Dades aportades pel client en la Web al registrar-se en l’apartat botiga.
Les dades proporcionades es conserven mentres es mantinga la relació comercial per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té dret a accedir a les seues dades, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaries. Les dades personals que vosté aporta en la Web de Suofi en l’apartat de botiga, s’utilitzen per a facilitar els preus personals dels productes que vosté selecciona i poder realitzar comandes a través d’esta.
c. Dades de correu electrònic
El correu electrònic, només s’obté a través del formulari d’alta com a client i amb l’autorització expressa per la seua banda, s’utilitza per a oferir-li productes i servicis relacionats amb els sol·licitats, així com ofertes i promocions per a fidelizar les seues compres com a client.

 1. Objecte del tractament
  El tractament que se pretén portar a cap, una vegada obtingut el seu consentiment exprés, té els propòsits següents:
  a. Permetre’ns la prestació dels servicis sol·licitada per vosté i la gestió posterior, inclosa la recopilació, l’emmagatzemament i el processament de dades per a l’establiment i posterior gestió administrativa de la relació resultant de la prestació les seus compres de productes o servicis, així com a l’intercanvi de comunicacions durant el curs de la relació del servici establit.
  b. Respondre a sol·licituds d’informació que ens arribe a través del correu electrònic, o por telèfon, o a través dels formularis de contacte a disposició de l’usuario del lloc Web.
  c. Complir amb l’obligacions legals, comptables i fiscals.
 2. Base legal i caràcter obligatori o voluntari del tractament
  La base legal per al tractament de les dades personals per als fins establits en el punt 3, és l’art. 6 (1) (b) del Reglament, ja que el tractament és necessari per a la prestació dels servicis contractats.
  Facilitar dades personals per a estos fins és opcional, però el fet de no proporcionar les dites dades impossibilitaria la realització de factures.
  El propòsit de l’apartat 3 representa un processament legítim de dades personals de conformitat amb l’art. 6 (1) (c) del reglament. Una vegada que s’han facilitat les dades personals, el tractament és de fet necessari per a complir amb una obligació legal a què Suofi està subjecte.
  Els tractaments realitzats amb fins comercials descrits en la secció 2 (c) i per a comunicar a tercers descrits en la secció 3 es basen en l’emissió del seu consentiment de conformitat amb l’art. 6 (1) (a) del reglament. El subministrament de les seues dades de correu electònic per a estos fins és, per tant, completament opcional i no afecta l’ús de les seues compres o servicis. les activitats de tractament realitzades a fi de màrqueting sobre productes o servicis semblants als adquirits per vosté, té la seua base legal de conformitat amb l’art. 6 (1) (f) del Reglament en el legítim interés de Suofi de promocionar els seus productes i servicis en un context en què l’interessat pot raonablement esperar que esta classe de tractament, al qual es pot oposar en qualsevol moment.
  De fet, si vosté rebutja el que les seues dades es tracten amb fins promocionals d’acord amb la secció 3, pot vosté oposar-se en qualsevol moment per mitjà de l’enllaç que hi ha al final del correu, baixa@suofi.és, i modificant el tipus de consentiment atorgat.
 3. Receptors de dades personals
  Les seues dades personals poden ser compartides, per als fins indicats enla secció 3.
  a. Subjectes que típicament actuen com a encarregats del tractament, és a dir: persones, empreses o firmes professionals que brinden assistència i assessorament a Suofi en comptabilitat, administració, legal, tributària, financera, cobrament de deutes respecte al desembossament de productes o servicis, subjectes amb els que és necessari interactuar per a la prestació dels servicis (per exemple, proveïdors de productes per a realitzar l’entrega dels mateixos en el domicili del client) en este cas en concret només se cedixen dades de localització, telèfon i persona de contacte, els subjectes que presten el servici de pagament amb targeta de crèdit per exemple Visa), o subjectes delegats per a realitzar activitats de manteniment tècnic, inclòs el manteniment dels equips informàtics o de xarxa i xarxes de comunicacions electròniques.
  b. Subjectes, cossos o autoritats als que és obligatori comunicar les seues dades personals de conformitat amb les disposicions de la llei o ordes de les autoritats.
  c. Persones autoritzades per Suofi per a tractar les dades personals necessàries per a dur a terme activitats estrictament relacionades amb la prestació dels servicis, sempre que estiguen compromesos a mantindre la confidencialitat o que tinguen una obligació legal adequada de confidencialitat per exemple, els empleats de Suofi.
 4. Conservació de dades personals
  Les dades personals tractades amb les finalitats establides en la secció 3, es mantindran durant el temps estrictament necessari per a aconseguir els fins per als que van ser arreplegats i tractats. En tot cas, ja que les dades personals es tracten per a la prestació dels servicis, Suofi retindrà les dades pel període permés per la llei espanyola per a protegir els seus interessos.
  Les dades personals tractades amb els fins previstos en la secció 3 seran conservats pel període especifique per a això, o segons la llei aplicable. A manera d’exemple, hi ha normatives que establixen que les dades faeneres o de seguretat social s’han de mantindre quatre anys; els comptables i fiscals, sis anys a efectes mercantils i quatre als fiscals; i els fitxers de vídeo vigilància no més d’un mes.
  Per als fins descrits en els apartats 3, les seues dades personals poden, alternativament, ser tractats fins que vosté retire el seu consentiment o fins a deu anys després que vosté haja deixat de ser client de Suofi, o s’haja registrat en el lloc Web però no ha arribat a comprar cap producte o servici.
  En tot cas Suofi té dret a conservar les seues dades personals pels períodes establits en la llei espanyola per a protegir els seus interessos.
 5. Drets del titular de les dades personals
  Té vosté dret a sol·licitar de Suofi, en qualsevol moment, l’accés a les seues dades personals, així com la seua rectificació, així com a oposar-se al tractament; té vosté dret a sol·licitar l’eliminació del tractament en els casos de l’articule 18 RGPD, i té vosté dret a obtindre, en un format d’ús comú, estructurat i lectura mecànica, les dades relatives a vosté, conforme a l’article 20 RGPD.
  Les sol·licituds es poden enviar, o bé per escrit, a Suofi Abastiment d’Oficina, s.l. C/ Marqués de Campo, 31 46680 Algemesí (València) o bé enviant u coreu a baixa@suofi.es o canvi@suofi.es.
 6. Esmenes
  Esta Política de Privacitat està vigent des del 25-05-2018. Suofi es reserva el dret a modificar en tot o en part o simplement el dret a actualitzar el present text com a conseqüència de canvis en la legislació aplicable.
  Si els canvis impliquen canvis importants en les activitats de tractament o poden tindre un impacte significatiu sobre els interessos, Suofi ho notificarà de forma adequada i puntualment als interessats.
Cerrar menú